A N U N Ţ – Privind recrutarea candidaţilor pentru Admiterea în...

A N U N Ţ – Privind recrutarea candidaţilor pentru Admiterea în Instituţiile de Învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – Sesiunea 2018 și ianuarie 2019-

DISTRIBUIȚI

 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara recrutează candidaţi pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2018 și IANUARIE 2019, după cum urmează:

 1. ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” BUCUREŞTI:

10 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,  pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;

50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 43 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 6 locuri alocate SPP;
 • 1 loc alocat SIE;

5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

 

 1. ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI „GRIGORE ALEXANDRU GHICA” DRĂGĂŞANI:

Sesiunea de admitere august – septembrie 2018

350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Sesiunea de admitere ianuarie 2019

350 locuri  (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 317 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 25 locuri alocate SIE;
 • 8 locuri alocate SPP.

 

 1. ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI „PETRU RAREŞ” FĂLTICENI:

Sesiunea de admitere august – septembrie 2018

350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Sesiunea de admitere ianuarie 2019

350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

 • 335 locuri alocate Jandarmeriei Române;
 • 15 locuri alocate SIE.

 

 1. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” SIBIU – 21 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
  • 2 locuri – Managementul organizaţiei – Artilerie şi rachete;
 • 1 loc   – Managementul organizaţiei – Geniu;
  • 1 loc   – Managementul organizaţiei – Apărare CBRN;
 • 2 locuriManagementul organizaţiei – Auto;
  • 2 locuriInginerie și management în domeniul comunicaţiilor militare – Comunicaţii şi informatică;
  • 5 locuriContabilitate și informatică de gestiune – Finanţe-contabilitate;
  • 8 locuriAdministraţie publică – Logistică.
 1. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” 2  locuri – Științe militare, informații și ordine publică – Logistică
 2. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ BUCUREŞTI 33 locuri alocate A.I. conform specialităţilor, astfel:
 • 4 locuri – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
 • 7 locuri – Materiale energetice şi apărare CRBN;
 • 2 locuri – Muniții, rachete, explozivi și pulberi;
 • 5 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
 • 3 locuri – Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule;
 • 4 locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate;
 • 3 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
 • 5 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.
 1. INSTITUTUL MEDICO-MILITAR12 locuri alocate A.I. (Direcţia Militară), specialitatea militară Medicină generală(7 Bucureşti, 5 Tg-Mureş).
 2. ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” – Facultatea de Management Aeronautic, 13 locuri alocate A.I. (IGAV):
 • 10 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Aviaţie piloţi;
 • 3 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Radiolocaţie.
 1. ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANŢA – Facultatea de Inginerie Marină6 locuri alocate M.A.I.:
 • 2 locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Electromecanică navală;
 • 4 locuri – Inginerie electrică – Electromecanică.                                                                      
 1. ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I”Piteşti8 locuri  alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
  • 5 locuri – Auto;
  • 1 loc  – Tehnică de comunicaţii;
  • 1 loc  – Operare şi mentenanţă echipamente informatice;
  • 1 loc  – Administrare sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică.
 1. k) ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR AERIENE ”TRAIAN VUIA” – 5 locuri alocate MAI, specialitatea Aeronave şi motoare de aviaţie.
 2. ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI A FORŢELOR NAVALE „AMIRAL ION MURGESCU” Constanţa66 locuri  alocate M.A.I., conform specialităţilor, astfel:
  • 7 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană;
  • 11 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală;
  • 8 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare;
  • 12 locuri – Motoare şi maşini navale;
  • 28 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale.

  Locurile la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. sunt comune pentru femei şi bărbaţi, cu excepţia specialităţii – aviaţie piloţi, pentru care sunt recrutaţi exclusiv bărbaţi.

 Condiţii şi criterii specifice de recrutare pentru candidaţii la  forma de învăţământ cu frecvenţă:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar și pe locurile M.A.I. la instituțiile de învățământ ale M.Ap.N.;
 13. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 14. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

 Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

 Condiţii şi criterii specifice de recrutare pentru candidaţii la  forma de învăţământ cu frecvenţă redusă:

 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor M.A.I., în calitate de maistru militar, subofiţer sau agent de poliţie;
 • au obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun”, la ultima apreciere de serviciu anuală;
 • nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa 7 la Ordinul M.A.I. Nr. 177/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I.;
 • nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 • au vârsta de până la 40 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere.

DOSARUL DE RECRUTARE

În vederea participării la concursul de admitere, dosarul candidatului va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere şi CV (modelul se va ridica de la I.J.J. Hunedoara);
 2. copii, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea, de pe diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2018 (se acceptă şi copii legalizate); absolvenţii de liceu ai anului în curs vor prezenta actele de studii, în original, la instituţia de învăţământ, cu ocazia înscrierii;
 3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copii legalizate);
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copii legalizate);
 5. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului (modelul se va ridica de la I.J.J. Hunedoara);
 6. cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate depus de candidat);
 7. o fotografie color 9 x 12 cm (pe verso, lucrătorul de resurse umane care efectuat recrutarea, scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal);
 8. două fotografii color 3/4 cm necesare confecţionării legitimaţiilor de concurs (pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuat recrutarea, scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal);
 9. fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 10. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (modelul se va ridica de la I.J.J. Hunedoara);

Candidaţii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară constituită potrivit legii, care să le ateste apartenenţa la etnie, respectiv la minoritate.     

Compartimentul cu sarcini de recrutare, anterior desfăşurării concursului, introduce în dosarul de recrutare avizul psihologic (testarea se va planifica prin grija I.J.J. Hunedoara).

Documentele vor fi introduse, obligatoriu, în dosarele de recrutare (dosare plic) în ordinea prevăzută mai sus.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Cererile-tip de înscriere la sesiunile de admitere 2018 şi ianuarie 2019 se depun la reşedinţa Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara, din Deva, str. Dr. Victor Şuiaga, nr. 10, (lângă Morile Boromir). telefon 0254/228910, fax 0254/228911, int. 24407 sau 24535, zilnic de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00, până la următoarele date limită:

 1. a) 25 mai 2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2018 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN şi SRI);
 2. b) 15 iunie 2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august – septembrie 2018 la şcolile postliceale ale MAI;
 3. c) 23 noiembrie 2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2019 la şcolile postliceale ale MAI.

Dosarele de recrutare, în volum complet, vor fi depuse la reşedinţa Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara, din Deva, str. Dr. Victor Şuiaga, nr. 10, (lângă Morile Boromir). telefon 0254/228910, fax 0254/228911, int. 24407 sau 24535, zilnic de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00 până la următoarele date limită:

 1. a) 15 iunie 2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2018 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN şi SRI);
 2. b) 20 iulie 2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august – septembrie 2018 la şcolile postliceale ale MAI;
 3. c) 13 decembrie 2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2019 la şcolile postliceale ale MAI.

Data susţinerii examenelor de admitere, tematica şi bibliografia pentru examen, regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului, graficul desfăşurării concursului, precum şi alte informaţii de interes sunt disponibile pe site-urile instituţiilor militare de învăţământ, la adresele www.academiadepolitie.ro, www.scoaladragasani.ro, www.jandarmeriafalticeni.ro.

Înscrierea candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI şi organizarea concursurilor de admitere

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează şi desfăşoară concursul de admitere în perioada 31 iulie – 24 august, activităţile specifice înscrierii, desfăşurării probelor eliminatorii şi a probei de verificare a cunoştinţelor fiind stabilite şi planificate prin regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială de internet a instituţiei de învăţământ.

Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ, astfel:

– în perioada 24 august –  septembrie 2018 (sesiunea septembrie 2018);

– în perioada 10 – 21 ianuarie 2019 (sesiunea ianuarie 2019).

Perioadele de şcolarizare a seriilor de elevi, ai școlilor postliceale, sunt:

 1. a) 12 noiembrie 2018 – 20 septembrie 2019 (sesiunea septembrie 2018);
 2. b) ianuarie – noiembrie 2019 (sesiunea ianuarie 2019).

Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare şi selecţie

 Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

 1. a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;
 3. c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Persoanele care îndeplinesc condiţiile de recrutare şi intenţionează să participe la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, cuprinse în prezentul anunț, pot obţine mai multe informaţii de la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara, telefon 0254/228910, int. 24407 sau 24535, zilnic de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00.

 

Tel.0254/228910;Fax 0254/228911

Deva, str. Dr. Victor Şuiaga, nr.10, jud. Hunedoara

Nesecret

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii